کادر آموزشی و علمی
     

کادر آموزشی

فوق برنامه

مهارت ها

قرآن و پیام آسمانی

مطالعات

زبان ها

علوم تجربی

ریاضی

خانم صمدی

(کامپیوتر)

خانم صمدی

(کار و فناوری)

خانم رهبری

(پیام آسمانی)

خانم اسکندری

 

خانم صالحی

(ادبیات)

خانم میران

خانم جوادی

 

خانم سهاون

(آموزش دفاعی)

خانم حمیدی

(قرآن)

 

خانم فیاضی

(ادبیات)

خانم رفیعی

خانم داننده پور

 

خانم تقوی

(سبک زندگی)

 

 

خانم عاشوری

(عربی)

 

 

 

خانم یولداشی

(هنر)

 

 

خانم ذوالفقاری

(انگلیسی)

 

 

 

خانم مرادی

(تربیت بدنی)

 

 

خانم تهرانی

(انگلیسی)