اهداف و برنامه ها
     
اهداف و سیاست های نور نرگس
ایجاد اطمینان و ایمان فیمابین معلم و دانش آموز
 
جایگزینی علاقه مندی به جای تکلیف و تحمیل شدن آموزش به دانش آموزان
 
احیاء خودباوری و به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه دانش آموزان و سوق دادن آنها از دانش آموز بودن به دانشجو شدن
 
پایبندی و محترم شمردن اساس محبت و تکریم و احترام متقابل فی ما بین مدرسه و اولیای محترم و  دانش آموزان
 
پرهیز از اعمال فشارهای روانی و خشونت و سخت گیری یا سهل انگاری که باعث انزوا و بروز ناهنجاری در دانش آموزان می شود.
 
تشویق و توانمند سازی دانش آموزان جهت ایجاد رقابت بین گروه های همسطح و تسهیل ارائه مطالب دسته بندی شده آموزشی توسط کادر آموزشی
 
استفاده از روش های نوین آموزش با تجهیز کارگاه تکنولوژی، حرفه و فن و آزمایشگاه
پژوهش مدار نمودن آموزش جهت ماندگاری و آموخته ها و تعمیق یادگیری
تنظیم برنامه های آموزشی و پرورشی و اردوهای درون شهری و برون شهری، سیاحتی و زیارتی
تشکیل کلاس های تابستانی برای مرور آنچه آموخته اند و نگاهی به دروس سال آتی
 
پرهیز از ارفاق نمره جهت رعایت حقوق سایر دانش آموزان و ایجاد فرصت برای جبران دروس عقب افتاده با تشکیل کلاس جبرانی و ...
 
برگزاری و شرکت در آزمون ها و مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی در سطح مدرسه و فرا مدرسه ای
 
رعایت نظم و انضباط و بهداشت جسمی و روانی
 
رعایت ادب و احترام و رعایت حقوق یکدیگر
 
شفاف سازی تمامی امور مدرسه و گسترش روحیه­ی انتقادپذیری در مدرسه (ارزیابی 360 درجه کادر اداری و آموزشی توسط دانش آموزان و بالعکس)
 
پرورش قدرت خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در تمامی زمینه های علمی، هنری، ورزشی و تقویت باورهای اعتقادی و رشد معرفت دینی و
 
بهره گیری از توانمندیهای دانش آموزان در مراسم اعیاد، مناسبتها و دیگر زمینه های فکری
 
دادن مسئولیت به دانش آموزان جهت ارتقاء مسئولیت پذیری با شرکت در شوراها، نمایندگی ها و پشتیبانی های آموزشی