مدیریت
     
اعضای هیئت موسس:
 
   آقای مهندس محمدزاده:                                     
 مخترع و سازنده 15 طرح کمک آموزشی و توزیع آن در سراسر کشور
 
    سرکار خانم فرجی:                        
            بیش از 30 سال سابقه درخشان در امر مدیریت 
 
 
 
   سرکارخانم دکترمحمدزاده:  
                      عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور ارشد آموزشی