کادر اداری و اجرایی
     

هیئت مدیره

آقای مهندس محمدزاده

(رئیس هیئت مدیره)

خانم فرجی

(مدیریت)

خانم دکتر محمدزاده

(مشاور ارشد)

خانم آزور

(مدیریت داخلی)

معاونتها

خانم مهدی پور

(آموزشی)

خانم سهاون

(انضباطی )

خانم تقوی             خانم صمدی

( مشاور)             مسئولIT

کادر اداری

خانم زید آبادی

(مربی پرورشی)

خانم اشد علی

(مسئول امور دفتری)

خانم منفرد

(مربی بهداشت)